4393_0301
4393_0301
kostra
2019-09-16T00:57:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Oslo, faktaark Barnehager Oslo

KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 76,1 78,5 79,3 80,5 76,1 78,5 79,3 80,5 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 76,1 78,5 79,3 80,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 86,5 87,8 88,2 89,2 86,5 87,8 88,2 89,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 86,5 87,8 88,2 89,2
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,0 94,6 94,8 95,6 94,0 94,6 94,8 95,6 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 94,0 94,6 94,8 95,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 58,1 57,0 56,4 56,3 58,1 57,0 56,4 56,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 58,1 57,0 56,4 56,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 6,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 32,3 33,4 33,3 .. 32,3 33,4 33,3 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 32,3 33,4 33,3
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 4,3 4,7 3,7 3,6 4,3 4,7 3,7 3,6 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,3 4,7 3,7 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 64 68 72 75 64 68 72 75 59 62 64 69 60 63 65 70 64 68 72 75
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 78,3 81,9 81,4 86,0 78,3 81,9 81,4 86,0 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 78,3 81,9 81,4 86,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,7 15,4 15,1 14,8 15,7 15,4 15,1 14,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 15,7 15,4 15,1 14,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 139 822 146 373 152 767 159 249 139 822 146 373 152 767 159 249 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 139 822 146 373 152 767 159 249
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52 54 56 58 52 54 56 58 48 50 51 55 48 50 52 55 52 54 56 58
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.