KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 3 339 3 394 3 142 3 257 4 681 4 884 5 145 5 369 4 512 4 695 4 891 5 098 3 339 3 394 3 142 3 257
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 444 328 1 0 2 147 1 917 1 872 2 473 1 932 1 715 1 634 2 157 444 328 1 0
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 0 0 0 0 168 187 178 769 194 535 195 320 174 232 184 639 194 538 195 326 0 0 0 0
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 95,4 94,2 0,7 0,7 58,2 51,6 43,1 42,9 59,5 53,0 43,1 42,9 95,4 94,2 0,7 0,7
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 2 534 2 596 2 658 2 696 1 772 1 818 1 842 1 960 1 868 1 917 1 946 2 055 2 534 2 596 2 658 2 696
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 453 443 456 502 396 387 398 438 0 0 0 0
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 367 554 379 425 399 792 411 684 64 868 66 638 71 255 73 467 103 089 106 300 113 037 116 779 367 554 379 425 399 792 411 684
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 26,0 25,0 24,1 23,0 14,4 13,8 13,3 12,7 0,2 0,2 0,2 0,2
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 24 23 23 22 19 20 20 19 20 20 20 20 24 23 23 22
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 42,2 40,8 42,5 43,9 42,2 40,8 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.