KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 4,9 5,5 5,9 7,7 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 9,8 11,0 11,8 15,4
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 0 .. .. .. 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 0 0 0 0
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall .. .. .. .. 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 0 0 0 0
Arkeologiske registreringer (antall) antall 44 30 30 25 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 44 30 30 25
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 23,0 13,0 20,0 24,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 23,0 13,0 20,0 24,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 0 0 0 78 82 38 46 78 82 38 46 0 0 0 0
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent .. .. .. .. 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. .. .. .. ..

Kontakt