4395_0300
4395_0300
kostra
2019-08-23T14:00:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Oslo fylkeskommune, faktaark Befolkningsprofil Oslo fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 658 390 666 757 673 468 681 071 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 658 390 666 757 673 468 681 071
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 15,0 15,1 14,2 13,7 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,4 15,0 15,1 14,2 13,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,1 6,1 5,9 5,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 6,1 6,1 5,9 5,7
Netto innflytting (antall)1 antall 4 927 2 401 1 104 2 214 24 875 23 675 20 245 15 889 29 802 26 076 21 349 18 103 4 927 2 401 1 104 2 214
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,2 10,0 9,8 9,6 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 10,2 10,0 9,8 9,6
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 68,7 68,5 67,9 67,3 63,9 63,4 62,7 62,2 64,4 63,9 63,2 62,7 68,7 68,5 67,9 67,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,2 2,1 1,8 1,8 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,2 2,1 1,8 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 32,5 32,8 33,1 33,4 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 32,5 32,8 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,6 1,6 1,5 1,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt