4406_1523
4406_1523
kostra
2019-04-21T18:54:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Ørskog, faktaark Landbruk Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,3 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 418 1 446 860 1 931 25 740 27 240 26 513 28 814 94 992 99 657 102 983 104 558 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 43 738 47 055 46 517 49 665
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 8,5 8,7 5,2 11,6 3,7 3,9 3,8 4,5 3,7 3,9 4,0 4,2 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,2 3,4 3,4 3,6
Landbrukseiendommer (antall) antall 167 166 166 166 6 941 6 921 6 921 6 473 25 438 25 435 25 435 25 013 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 13 831 13 787 13 787 13 725
Jordbruksbedrifter (antall) antall 33 32 30 26 1 568 1 552 1 519 1 433 6 250 6 117 5 979 5 841 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 2 670 2 636 2 560 2 513
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 4 381 4 187 4 102 4 007 344 173 343 675 344 261 320 359 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 535 829 536 026 539 793 540 144
Produktivt skogareal (dekar) dekar 33 600 34 817 34 817 34 713 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 1,0 1,0 0,0 205,7 135,7 145,5 73,4 750,0 1 088,8 687,9 341,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 615,5 458,6 1 204,1 401,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 1,0 1,0 0,0 144,7 69,1 135,9 63,2 598,8 707,5 278,1 216,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 403,1 254,4 602,3 169,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 151,2 381,3 409,8 124,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 212,4 204,2 601,8 231,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 47 47 501 857 549 575 2 999 3 693 4 048 3 785 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 962 999 1 575 990
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 8 9 5 4 291 315 293 290 1 381 1 317 1 080 1 057 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 657 665 523 499

Kontakt