KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5015 (Trøndelag)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . 47,6 50,0 19,6 19,2 16,9 17,3 10,9 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 . . . 12,8 13,6 . . . 12,8 13,6
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 64,1 65,6 67,8 68,8 59,8 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 . . . 39,9 40,4 . . . 39,9 40,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . 19,7 17,3 36,7 32,8 37,7 29,7 31,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 . . . 31,2 32,5 . . . 31,2 32,5
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . 0,0 0,0 24,1 24,3 19,3 20,6 27,0 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 . . . 53,4 53,1 . . . 53,4 53,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . 2 187 2 171 1 131 1 187 1 361 1 367 1 870 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 . . . 2 148 2 155 . . . 2 148 2 155
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . 13 409 13 409 20 201 18 839 19 220 20 988 21 435 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 . . . 28 827 25 007 . . . 28 827 25 007
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 340 1 605 923 1 182 1 388 1 396 1 380 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 . . . 1 732 2 093 . . . 1 732 2 093
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . 20 21 419 424 367 390 204 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 . . . 502 542 . . . 502 542
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 541 522 803 858 911 985 1 183 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 . . . 1 193 1 276 . . . 1 193 1 276
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . 68 667 66 714 112 608 117 443 127 606 133 150 129 502 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 . . . 140 092 149 748 . . . 140 092 149 748
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.