KOSTRA nøkkeltall

Oppland fylkeskommune

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 4 457 4 931 5 453 5 098 5 138 4 681 4 884 5 145 5 369 5 616 4 512 4 695 4 891 5 098 5 401 3 432 3 637 3 824 3 769 3 932
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 680 3 107 1 276 1 733 2 703 2 147 1 917 1 872 2 473 3 015 1 932 1 715 1 634 2 157 2 627 1 253 1 389 963 1 265 1 635
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 116 573 142 236 170 329 144 738 139 616 168 187 178 769 194 535 195 320 207 665 174 232 184 639 194 538 195 326 207 665 147 610 157 211 173 897 166 449 168 952
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 81,6 49,5 82,2 74,6 70,4 58,2 51,6 43,1 42,9 42,8 59,5 53,0 43,1 42,9 42,8 58,0 40,3 49,4 44,3 42,9
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 1 819 1 853 1 887 1 920 1 998 1 772 1 818 1 842 1 960 1 983 1 868 1 917 1 946 2 055 2 119 1 491 1 515 1 540 1 546 1 650
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 21 28 27 38 36 453 443 456 502 538 396 387 398 438 469 3 4 4 5 5
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 44 036 43 825 43 510 43 146 41 769 64 868 66 638 71 255 73 467 75 603 103 089 106 300 113 037 116 779 119 658 59 094 62 315 65 653 68 719 70 424
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 59,6 58,1 57,6 60,2 58,2 26,0 25,0 24,1 22,9 22,0 14,4 13,8 13,3 12,7 12,2 29,8 27,4 25,3 24,1 22,9
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 14 14 14 14 14 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 19
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 48,6 47,3 39,4 40,1 43,2 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 37,8 35,1 31,4 30,7 30,5
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.