KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 27,6 27,4 28,1 27,2 27,0 27,6 27,4 28,1 27,2 27,0 27,6 27,4 28,1 27,2 27,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 82,0 83,9 83,9 83,4 83,6 82,0 83,9 83,9 83,4 83,6 82,0 83,9 83,9 83,4 83,6
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 24,3 20,0 10,6 28,6 24,7 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 28,5 25,1 19,3 19,8 18,5 28,5 25,1 19,3 19,8 18,5 28,5 25,1 19,3 19,8 18,5
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 16,1 15,5 15,7 15,5 14,1 16,1 15,5 15,7 15,5 14,1 16,1 15,5 15,7 15,5 14,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 033 1 263 1 089 1 306 1 371 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 882 924 996 1 062 1 121 882 924 996 1 062 1 121 882 924 996 1 062 1 121
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 27 162 11 324 8 631 13 252 15 135 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 22 953 20 697 19 404 20 007 21 113 22 953 20 697 19 404 20 007 21 113 22 953 20 697 19 404 20 007 21 113
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 474 173 395 854 2 168 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 005 802 1 109 1 125 1 148 1 005 802 1 109 1 125 1 148 1 005 802 1 109 1 125 1 148
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 33 33 33 33 33 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 681 695 716 699 699 681 695 716 699 699 681 695 716 699 699
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 869 1 080 884 1 107 1 183 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 775 807 872 931 999 775 807 872 931 999 775 807 872 931 999
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 209 748 262 495 216 495 273 315 296 054 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 186 396 192 213 210 082 226 540 244 029 186 396 192 213 210 082 226 540 244 029 186 396 192 213 210 082 226 540 244 029
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.