KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 240 248 248 254 270 106 811 115 514 119 995 134 227 167 935 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 34 851 33 536 36 585 37 929 38 965
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 7,1 7,1 7,1 7,5 7,5 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,6 4,4 4,8 5,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 34 35 35 34 36 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 7 656 7 624 7 624 7 564 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 3 2 2 3 3 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 135 2 082 2 023 1 980 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 528 472 477 472 472 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 761 834 753 878 745 660 745 281 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 19 375 19 411 19 411 19 372 19 306 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 024 128 2 998 524 2 998 524 3 011 618 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 28,4 0,5 0,0 0,0 0,0 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 4 038,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 735,3 1 904,2 792,2 5 830,6 749,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 11,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 262,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 314,3 1 084,5 541,4 591,3 409,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 421,0 819,7 250,8 5 239,3 339,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 603 433 329 799 502
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 0 5 1 1 0 1 408 1 382 1 201 1 425 1 466 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 259 268 356 237 220

Kontakt