4407_1228
4407_1228
kostra
2019-06-16T13:25:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Odda, faktaark Plan, byggesak og miljø Odda

KOSTRA nøkkeltall

Odda - 1228 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Odda Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 1 2 174 176 192 140 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 284 276 310 240
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 25 25 38 21 29 28 45 48 43 46 45 48 43 46 46 44 38 52
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 141 171 166 228 7 060 6 372 6 038 5 580 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 18 734 16 240 13 918 13 192
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 118 .. 59 0 4 240 0 1 436 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 7 236 0 7 742
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 25 20 36 .. 18 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 41 72 58 .. 33 36 -59 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. 22 .. .. .. 18 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 23
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 74 90 26 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 922 684 1 206
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 6 88 94 68 254 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 370 390 441 510
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 93 88 100 .. 96 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 64 .. 59 126 75 68 -9 76 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall 4 10 .. .. 1 510 1 284 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 6 676 3 884 0 0

Kontakt