4389_1800
4389_1800
kostra
2019-11-15T09:25:00.000Z
no
kostra Nordland fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: