KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 3414 (Innlandet)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . . 29,2 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 . . . . 17,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . . 66,7 43,8 38,3 42,8 49,2 51,0 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 . . . . 47,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . . 49,4 35,0 37,3 33,9 26,4 32,8 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 . . . . 26,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . . 8,3 37,3 39,7 36,2 32,2 35,2 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 . . . . 47,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 884 1 198 1 297 1 361 1 498 1 483 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 . . . . 1 372
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . . 28 313 11 168 13 709 14 010 17 219 18 789 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 . . . . 18 309
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . . 523 912 986 1 008 712 975 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 . . . . 1 151
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . . 7 100 127 120 114 360 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 . . . . 692
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . . 862 989 1 105 1 180 1 268 1 214 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 . . . . 1 201
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . . 181 000 79 535 81 682 83 358 90 213 105 276 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 . . . . 114 941
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.