KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 3,7 3,7 3,7 2,2 2,2 8,6 8,7 9,0 8,8 9,9 12,8 9,8 8,6 9,3 7,1 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 9,6 9,2 9,3 9,7 9,8 9,6 9,2 9,3 9,7 9,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 47,4 46,0 45,7 46,4 45,2 58,2 49,6 51,2 52,8 46,8 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 55,1 58,0 55,1 55,3 55,3 55,1 58,0 55,1 55,3 55,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 15,7 14,9 20,6 12,1 16,6 41,3 39,2 37,6 36,6 35,6 45,8 42,9 41,5 42,5 30,2 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 35,3 31,5 32,8 33,9 30,7 35,3 31,5 32,8 33,9 30,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 42,6 42,0 40,6 39,6 37,9 37,5 37,6 31,4 30,7 33,1 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 28,5 29,9 29,3 27,5 26,8 28,5 29,9 29,3 27,5 26,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 660 1 533 1 761 1 898 1 820 1 635 1 671 1 798 1 976 2 108 2 290 2 440 2 756 2 844 3 859 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 676 1 824 1 910 2 197 2 242 1 676 1 824 1 910 2 197 2 242
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 9 927 8 780 10 732 11 951 8 659 14 773 16 924 18 619 20 837 20 304 16 044 21 649 21 453 22 257 27 606 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 17 372 16 983 18 940 20 456 21 812 17 372 16 983 18 940 20 456 21 812
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 563 586 562 1 166 772 1 036 1 155 1 417 1 582 1 385 1 211 1 398 1 533 1 269 2 215 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 679 622 835 1 050 1 129 679 622 835 1 050 1 129
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 5 5 5 3 3 485 477 499 514 684 319 244 212 228 76 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 166 166 167 175 177 166 166 167 175 177
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 616 1 501 1 707 1 872 1 792 1 210 1 203 1 309 1 426 1 613 1 532 1 629 1 794 1 872 2 688 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 1 122 1 132 1 249 1 465 1 461 1 122 1 132 1 249 1 465 1 461
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 78 813 73 739 84 172 91 313 87 127 92 041 94 047 101 024 106 097 119 632 104 624 111 697 124 685 130 335 160 174 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 112 501 108 820 120 559 141 425 140 754 112 501 108 820 120 559 141 425 140 754
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.