4406_0819
4406_0819
kostra
2019-04-21T20:46:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Nome, faktaark Landbruk Nome

KOSTRA nøkkeltall

Nome - 0819 (Telemark)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 677 1 765 1 777 1 735 108 259 109 916 114 601 125 011 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 32 029 32 384 31 852 35 818
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,9 4,0 3,9 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 567 570 570 568 34 122 33 956 33 956 34 028 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 8 193 8 195 8 195 8 177
Jordbruksbedrifter (antall) antall 125 121 122 121 7 124 6 967 6 859 6 839 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 1 450 1 398 1 390 1 382
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 27 018 26 492 26 769 27 254 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 244 356 240 419 241 074 245 519
Produktivt skogareal (dekar) dekar 285 912 282 874 282 874 286 129 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 9,0 5,0 0,0 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 047,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 315,7 73,2 65,7 122,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 9,0 3,0 0,0 448,8 581,8 434,6 325,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 98,7 40,9 20,5 56,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 2,0 0,0 986,2 574,5 742,9 722,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 217,0 32,3 45,2 66,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 46 110 0 0 2 685 3 201 4 299 4 899 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 226 272 157 318
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 37 34 20 16 1 827 1 823 1 554 1 559 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 364 370 268 323

Kontakt