4406_0830
4406_0830
kostra
2019-06-17T03:37:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Nissedal, faktaark Landbruk Nissedal

KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 683 632 707 761 35 474 36 518 36 906 41 244 48 197 49 888 49 859 53 297 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 32 029 32 384 31 852 35 818
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,6 2,4 2,6 2,9 3,6 3,7 3,7 4,2 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,9 4,0 3,9 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 262 267 267 267 9 976 9 981 9 981 9 890 13 537 13 537 13 537 13 485 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 8 193 8 195 8 195 8 177
Jordbruksbedrifter (antall) antall 26 24 25 23 1 853 1 818 1 754 1 696 1 910 1 910 1 864 1 834 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 1 450 1 398 1 390 1 382
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 3 607 3 468 3 292 3 258 420 860 421 265 424 157 424 456 378 016 380 617 386 290 385 299 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 244 356 240 419 241 074 245 519
Produktivt skogareal (dekar) dekar 319 832 322 045 322 045 322 785 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 203,5 11,2 9,0 1,0 474,8 480,8 228,6 322,1 170,1 389,5 336,9 412,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 315,7 73,2 65,7 122,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 8,0 0,4 151,3 180,1 61,2 90,6 67,9 205,2 79,8 90,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 98,7 40,9 20,5 56,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 203,5 11,2 1,0 0,6 323,5 300,7 167,4 231,5 102,2 184,3 257,1 322,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 217,0 32,3 45,2 66,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 5 1 613 1 022 1 336 1 933 1 202 1 284 1 949 1 964 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 226 272 157 318
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 16 24 4 12 446 531 360 421 758 582 638 693 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 364 370 268 323

Kontakt