KOSTRA nøkkeltall

Nesna - 1828 (Nordland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nesna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 70 54 60 61 66 1 185 1 189 1 204 1 124 1 291 2 372 2 322 2 350 2 195 2 224 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 6 917 6 663 6 742 6 516 6 523
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 22 10 11 8 8 267 245 231 228 191 497 443 435 344 382 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 757 1 645 1 592 1 470 1 413
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 13 10 9 12 6 245 276 266 266 390 490 519 549 564 539 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 1 856 1 858 1 894 1 816 1 881
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 13 5 9 10 10 172 158 143 138 177 377 329 290 287 364 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 789 700 707 760 817
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 24 16 23 24 25 527 574 384 377 414 923 1 019 747 729 727 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 3 201 3 162 2 369 2 344 2 348
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 7 9 6 15 12 206 185 185 174 186 457 426 397 398 411 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 748 656 692 688 717
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 25 20 25 28 48 652 694 818 783 923 1 082 1 101 1 228 1 136 1 309 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 3 598 3 609 3 809 3 824 3 879
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt