KOSTRA nøkkeltall

Namsos - 5005 (Trøndelag)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsos Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . 0,0 22,3 8,6 8,7 9,0 8,9 11,1 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 . . . 12,9 14,2 . . . 12,9 14,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . 67,0 84,8 47,4 46,0 45,7 47,1 46,5 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 . . . 40,9 40,2 . . . 40,9 40,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . 83,9 83,0 41,3 39,2 37,6 36,6 35,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 . . . 31,2 32,2 . . . 31,2 32,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . 42,0 42,0 42,6 42,0 40,6 40,3 37,0 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 . . . 54,3 53,4 . . . 54,3 53,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . 1 169 1 272 1 635 1 671 1 798 1 976 2 076 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 . . . 2 148 2 154 . . . 2 148 2 154
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . 16 000 10 789 14 773 16 924 18 619 20 532 21 811 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 . . . 28 111 26 786 . . . 28 111 26 786
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 980 319 1 036 1 155 1 417 1 582 1 382 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 . . . 1 732 2 096 . . . 1 732 2 096
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . 0 25 485 477 499 516 678 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 . . . 509 516 . . . 509 516
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . 803 904 1 210 1 203 1 309 1 426 1 603 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 . . . 1 193 1 288 . . . 1 193 1 288
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . 93 982 105 071 92 041 94 047 101 024 106 097 134 734 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 . . . 140 092 165 576 . . . 140 092 165 576
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.