4407_5051
4407_5051
kostra
2019-06-20T19:53:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Nærøy, faktaark Plan, byggesak og miljø Nærøy

KOSTRA nøkkeltall

Nærøy - 5051 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nærøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 6 446 476 394 436 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 . . . 382
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . 9 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 . . . 42
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 152 25 174 22 058 21 228 20 568 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 . . . 15 288
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 114 0 11 266 0 8 932 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 . . . 6 294
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 17 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 42 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 . . . 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . 1 0 160 160 190 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 . . . 1 084
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 40 404 392 569 504 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 . . . 332
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . .. 85 86 95 88 84 86 86 82 84 86 86 81 . . . 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 . . . 0

Kontakt