4398_1500
4398_1500
kostra
2019-11-12T09:12:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Møre og Romsdal fylkeskommune, faktaark Eiendomsforvaltning Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,1 6,5 6,2 6,7 8,1 8,2 8,1 8,4 5,4 5,4 5,3 5,5 7,2 7,5 7,3 8,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 39 42 40 63 42 46 44 45 37 40 38 39 29 34 35 43
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,87 0,96 0,99 1,04 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,91 0,94 0,95 1,12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 67 100 87 60 98 106 102 105 100 107 103 105 78 95 89 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 562 586 568 574 484 513 518 553 492 516 523 554 523 574 579 569
Herav utgifter til renhold (kr) kr 164 177 176 166 123 134 151 164 124 135 151 163 102 110 113 171
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 86 97 89 95 84 93 98 112 85 96 102 115 93 105 103 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt