4395_1252
4395_1252
kostra
2019-02-22T20:40:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Modalen, faktaark Befolkningsprofil Modalen

KOSTRA nøkkeltall

Modalen - 1252 (Hordaland)

Befolkningsprofil

Publisert 15.03.2018, oppdatert 15.06.2018.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Modalen Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Innbyggere (antall) antall 381 383 380 17 695 17 695 17 711 4 555 595 4 591 560 4 622 151 5 213 985 5 258 317 5 295 619 516 497 519 961 522 539
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,9 2,6 13,2 9,1 9,0 9,3 10,8 10,6 10,2 11,3 11,2 10,7 12,5 12,3 11,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 13,1 10,4 13,2 9,2 9,6 9,4 8,1 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,3 7,3 7,1
Netto innflytting (antall)1 antall 5 5 -3 134 9 20 24 875 23 675 20 232 29 802 26 076 21 293 2 479 874 296
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 14,7 11,8 11,6 9,2 9,3 9,3 10,9 10,8 10,7 10,8 10,7 10,6 9,3 9,3 9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 70,6 65,2 56,0 64,5 64,5 62,3 63,9 63,4 62,7 64,4 63,9 63,2 63,2 62,9 62,0
Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall) antall .. .. 1 48 35 42 22 383 16 667 15 148 24 985 18 733 16 995 2 481 1 894 1 642
Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) prosent 8,8 8,0 9,1 8,6 8,5 8,5 9,4 9,5 9,7 8,8 8,9 9,1 7,5 7,6 7,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 3,0 2,6 0,0 1,5 1,5 1,3 2,0 2,0 1,6 2,0 2,0 1,6 2,2 2,4 1,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 7,9 9,7 9,7 12,2 13,0 13,5 13,9 14,5 15,0 16,3 16,8 17,3 13,8 14,1 14,5
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt