KOSTRA nøkkeltall

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midsund Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 36 36 36 39 30 426 449 438 312 259 1 185 1 189 1 204 1 124 1 291 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 4 904 5 203 5 314 5 437 5 287 4 904 5 203 5 314 5 437 5 287 4 904 5 203 5 314 5 437 5 287
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 6 10 12 9 5 98 100 94 64 40 267 245 231 228 191 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 1 149 1 227 1 187 1 143 1 036 1 149 1 227 1 187 1 143 1 036 1 149 1 227 1 187 1 143 1 036
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 6 4 6 7 : 100 98 131 70 57 245 276 266 266 390 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 1 280 1 347 1 405 1 618 1 541 1 280 1 347 1 405 1 618 1 541 1 280 1 347 1 405 1 618 1 541
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 8 5 5 8 5 62 63 60 41 26 172 158 143 138 177 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 575 547 565 637 709 575 547 565 637 709 575 547 565 637 709
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 5 14 15 9 6 166 195 136 93 83 527 574 384 377 414 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 2 154 2 452 1 880 1 954 1 917 2 154 2 452 1 880 1 954 1 917 2 154 2 452 1 880 1 954 1 917
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 8 7 4 5 8 93 86 83 55 54 206 185 185 174 186 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 528 495 512 547 560 528 495 512 547 560 528 495 512 547 560
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 36 41 30 27 22 243 266 254 182 219 652 694 818 783 923 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 2 011 2 157 2 516 2 690 2 575 2 011 2 157 2 516 2 690 2 575 2 011 2 157 2 516 2 690 2 575
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt