KOSTRA nøkkeltall

Meland - 1256 (Hordaland)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 4,6 9,4 10,9 10,9 10,8 19,6 19,2 16,9 17,3 10,2 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 14,9 14,3 11,5 12,0 12,5 14,9 14,3 11,5 12,0 12,5 14,9 14,3 11,5 12,0 12,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 38,5 46,9 46,9 46,9 46,2 64,1 65,6 67,8 68,8 56,2 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 65,4 69,2 66,6 65,7 68,0 65,4 69,2 66,6 65,7 68,0 65,4 69,2 66,6 65,7 68,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 42,9 42,5 30,2 30,2 25,7 36,7 32,8 37,7 29,7 31,6 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 7,7 0,0 0,0 1,6 1,5 24,1 24,3 19,3 19,2 28,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 12,5 10,5 12,3 12,9 11,8 12,5 10,5 12,3 12,9 11,8 12,5 10,5 12,3 12,9 11,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 700 651 791 890 978 1 131 1 187 1 361 1 367 1 754 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 328 1 424 1 483 1 518 1 423 1 328 1 424 1 483 1 518 1 423 1 328 1 424 1 483 1 518 1 423
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 6 000 5 000 10 333 3 000 13 700 20 201 18 839 19 220 20 988 22 862 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 22 499 24 717 24 139 25 741 24 624 22 499 24 717 24 139 25 741 24 624 22 499 24 717 24 139 25 741 24 624
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 529 778 820 462 1 305 923 1 182 1 388 1 396 1 326 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 678 729 911 818 1 067 678 729 911 818 1 067 678 729 911 818 1 067
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 3 6 7 7 7 419 424 367 390 166 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 447 373 349 370 342 447 373 349 370 342 447 373 349 370 342
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 645 611 705 851 880 803 858 911 985 1 168 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 790 745 836 878 960 790 745 836 878 960 790 745 836 878 960
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 77 492 76 516 89 031 108 844 111 815 112 608 117 443 127 606 133 150 147 929 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 135 778 148 294 143 672 149 440 185 934 135 778 148 294 143 672 149 440 185 934 135 778 148 294 143 672 149 440 185 934
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.