KOSTRA nøkkeltall

Meland - 1256 (Hordaland)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 700 2 773 2 488 2 991 2 679 41 843 44 131 46 084 49 951 38 517 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 50 242 49 092 51 366 53 245 57 937 50 242 49 092 51 366 53 245 57 937 50 242 49 092 51 366 53 245 57 937
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 7,8 8,0 7,1 8,6 8,2 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,6 3,8 3,9 .. 3,7 3,6 3,8 3,9 .. 3,7 3,6 3,8 3,9 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 345 348 348 346 327 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 13 628 13 656 13 656 13 586 .. 13 628 13 656 13 656 13 586 .. 13 628 13 656 13 656 13 586 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 69 73 73 70 71 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 3 098 3 115 3 096 3 077 .. 3 098 3 115 3 096 3 077 .. 3 098 3 115 3 096 3 077 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 9 891 9 807 9 467 9 559 9 505 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 397 076 401 685 408 442 405 566 .. 397 076 401 685 408 442 405 566 .. 397 076 401 685 408 442 405 566 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 31 322 31 046 31 046 28 641 28 657 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916 .. 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916 .. 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,3 0,0 0,1 4,0 7,6 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 364,1 324,4 361,2 664,9 1 266,5 364,1 324,4 361,2 664,9 1 266,5 364,1 324,4 361,2 664,9 1 266,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,3 0,0 0,1 4,0 7,6 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 278,8 183,2 270,7 237,8 1 190,2 278,8 183,2 270,7 237,8 1 190,2 278,8 183,2 270,7 237,8 1 190,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 85,3 141,2 90,5 427,1 76,3 85,3 141,2 90,5 427,1 76,3 85,3 141,2 90,5 427,1 76,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 1 165 1 286 1 638 1 483 805 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 399 354 894 607 584 399 354 894 607 584 399 354 894 607 584
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 6 5 11 22 21 445 545 443 474 361 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 585 594 433 498 473 585 594 433 498 473 585 594 433 498 473

Kontakt