KOSTRA nøkkeltall

Meland - 1256 (Hordaland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 89,8 86,9 85,0 88,6 79,8 81,4 82,1 83,7 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 81,9 83,1 83,7 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,0 93,6 94,5 95,6 90,3 90,9 91,3 92,0 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,1 91,4 91,9 92,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,4 97,7 100,0 100,0 96,7 96,8 97,1 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,9 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 5,5 5,9 6,1 6,7 46,0 46,8 46,9 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 36,3 36,3 35,9 36,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,1 6,1 5,9 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,3 6,2 6,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 40,6 43,2 44,8 .. 39,6 40,4 42,7 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,4 42,2 44,7
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent : : 0,0 : 3,1 3,1 3,7 3,9 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,1 2,8 3,2 3,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 77,6 72,8 85,6 88,9 62,1 63,6 66,4 72,2 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 67,1 68,8 70,7 76,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 61,4 60,0 64,6 82,8 73,8 76,0 78,5 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 74,4 73,6 76,4 79,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 19,4 20,0 18,7 18,1 16,3 16,2 16,1 16,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 16,2 16,0 15,8 15,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 128 934 136 773 142 472 147 109 126 134 133 537 141 304 151 878 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 134 673 139 672 144 263 154 399
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 52,6 51,5 61,7 66,0 50,6 51,9 53,8 58,4 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 51,8 52,7 54,2 58,2
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".