KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 5434 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 140 0 0 0 0 32 160 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . . . 54 903
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 1,8 0,0 0,0 0,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . . . 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 76 152 152 152 .. 8 808 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . . . 15 830
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 0 26 30 30 .. 1 016 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . . . 1 122
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 0 7 489 7 360 7 365 .. 254 375 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . . . 337 127
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . .. 253 174 253 174 258 082 .. 3 726 809 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . . . 3 452 956
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 1,6 103,1 0,0 4,0 2,0 91,7 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . . . 2 060,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 1,6 81,1 0,0 1,0 1,0 74,7 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . . . 537,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 0,0 22,0 0,0 3,0 1,0 17,0 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . . . 1 523,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 0 10 0 0 0 486 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . . . 1 202
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 8 9 1 10 5 352 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . . . 609

Kontakt