4398_2018
4398_2018
kostra
2019-05-25T17:56:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Måsøy, faktaark Eiendomsforvaltning Måsøy

KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 2018 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 11,7 12,6 10,6 12,0 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 24 218 269 351 338 242 258 271 295 246 259 279 303 183 91 -101 152
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 12,11 12,64 0,76 11,26 9,67 9,53 9,76 9,63 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 8,15 7,67 7,64 8,12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 48 24 981 49 86 76 70 76 86 94 100 100 93 101 109 110 60 76 85 64
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 530 492 9 226 608 498 536 533 580 482 515 517 562 481 525 540 580 486 568 582 575
Herav utgifter til renhold (kr) kr 125 133 3 115 157 141 156 162 162 144 152 157 161 143 150 156 159 130 160 163 157
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 139 116 1 897 167 115 123 121 140 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 135
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt