4409_1938
4409_1938
kostra
2019-05-22T17:35:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Lyngen, faktaark Sosialtjeneste Lyngen

KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 68 65 67 72 4 817 4 878 5 098 4 766 1 185 1 189 1 204 1 065 2 372 2 322 2 350 2 216 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 4 066 4 122 4 160 4 488 4 066 4 122 4 160 4 488
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 14 12 15 20 1 090 1 054 1 032 934 267 245 231 219 497 443 435 351 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 1 053 983 923 910 1 053 983 923 910
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 7 5 3 9 1 106 1 243 1 381 1 412 245 276 266 263 490 519 549 549 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 999 1 002 1 038 1 158 999 1 002 1 038 1 158
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 3 3 3 : 615 593 593 603 172 158 143 120 377 329 290 287 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 459 457 480 469 459 457 480 469
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 20 15 25 25 2 065 2 304 1 754 1 665 527 574 384 365 923 1 019 747 734 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 1 936 1 895 1 404 1 570 1 936 1 895 1 404 1 570
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 12 12 10 14 677 650 694 613 206 185 185 162 457 426 397 400 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 336 316 315 329 336 316 315 329
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 38 26 22 19 2 020 2 341 2 712 2 682 652 694 818 755 1 082 1 101 1 228 1 145 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 1 750 1 867 2 080 2 298 1 750 1 867 2 080 2 298
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt