KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 68 65 67 72 4 817 4 878 5 098 4 872 1 185 1 189 1 204 1 124 2 372 2 322 2 350 2 195 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 4 066 4 122 4 160 4 026 4 066 4 122 4 160 4 026
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 14 12 15 20 1 090 1 054 1 032 956 267 245 231 228 497 443 435 344 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 053 983 923 819 1 053 983 923 819
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 7 5 3 9 1 106 1 243 1 381 1 437 245 276 266 266 490 519 549 564 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 999 1 002 1 038 1 031 999 1 002 1 038 1 031
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 3 3 3 : 615 593 593 615 172 158 143 138 377 329 290 287 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 459 457 480 452 459 457 480 452
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 20 15 25 25 2 065 2 304 1 754 1 695 527 574 384 377 923 1 019 747 729 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 1 936 1 895 1 404 1 442 1 936 1 895 1 404 1 442
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 12 12 10 14 677 650 694 625 206 185 185 174 457 426 397 398 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 336 316 315 321 336 316 315 321
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 38 26 22 19 2 020 2 341 2 712 2 703 652 694 818 783 1 082 1 101 1 228 1 136 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 1 750 1 867 2 080 1 995 1 750 1 867 2 080 1 995
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt