4393_1032
4393_1032
kostra
2019-09-20T10:29:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Lyngdal, faktaark Barnehager Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 71,1 72,8 72,6 74,8 77,8 79,6 79,9 81,0 80,9 81,9 82,5 83,8 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 76,4 77,6 77,0 78,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,9 85,0 89,2 91,9 88,7 89,4 89,6 90,2 91,1 91,5 91,9 92,5 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,2 89,8 89,8 90,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,1 93,6 100,3 102,4 95,7 95,6 95,9 96,0 97,4 97,5 97,8 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 98,1 97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 40,2 39,7 39,7 44,0 56,4 56,2 55,4 55,7 51,8 51,0 50,7 51,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,7 45,1 45,4 45,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,8 6,6 6,8 6,5 6,3 6,2 6,1 5,9 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 39,7 39,7 44,3 .. 38,7 38,5 41,6 .. 39,9 40,9 43,9 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,0 41,4 44,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,7 5,2 2,8 2,5 4,0 4,5 2,7 2,8 4,0 4,1 3,5 3,5 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 4,4 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 78 61 61 58 58 61 64 68 59 61 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 62 63 65 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 74,8 62,0 72,4 80,4 73,4 75,8 76,2 79,3 78,6 78,8 81,1 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 73,5 73,6 77,5 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,9 15,8 15,4 14,8 13,7 13,8 13,6 13,9 12,7 12,8 12,7 12,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 111 030 121 360 129 937 133 399 126 397 132 514 139 810 152 291 128 650 136 769 143 788 153 935 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 410 131 518 138 141 148 954
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 64 48 50 46 47 50 52 55 48 51 52 55 48 50 51 55 48 50 52 55 50 50 52 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.