KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 81 78 76 66 49 1 821 1 823 1 654 1 223 5 182 1 821 1 823 1 654 1 223 5 182 4 878 5 098 4 872 4 764 2 625 449 438 312 281 3 391 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 12 263 12 519 12 194 11 561 11 182
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 16 19 17 17 10 353 353 304 229 1 064 353 353 304 229 1 064 1 054 1 032 956 886 548 100 94 64 47 588 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 2 974 2 890 2 662 2 394 2 253
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 8 13 17 8 : 483 560 523 373 1 570 483 560 523 373 1 570 1 243 1 381 1 437 1 496 751 98 131 70 63 1 082 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 4 823 5 147 4 978 4 903 4 693
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 9 6 5 10 : 187 159 177 131 656 187 159 177 131 656 593 593 615 654 403 63 60 41 30 505 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 1 324 1 223 1 276 1 251 1 190
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 37 32 22 20 16 904 697 608 447 1 920 904 697 608 447 1 920 2 304 1 754 1 695 1 684 852 195 136 93 90 1 132 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 5 687 4 833 4 999 4 640 4 377
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 12 11 9 5 7 238 207 246 134 561 238 207 246 134 561 650 694 625 610 293 86 83 55 59 468 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 696 744 784 744 660
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 59 54 68 40 33 977 1 075 968 644 2 766 977 1 075 968 644 2 766 2 341 2 712 2 703 2 630 1 473 266 254 182 227 2 014 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 5 521 6 181 6 104 5 472 5 402
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt