KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 783 815 1 002 840 948 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 99 657 102 983 107 961 121 943 48 228 10 474 10 095 8 533 7 453 76 118 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 660 48 605 50 921 57 263 54 337
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,6 2,7 3,3 2,8 3,1 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 3,9 4,0 4,3 .. 4,8 3,5 3,4 3,2 .. 4,2 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,6 4,6 4,9 .. 5,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 305 305 301 305 305 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 25 435 25 435 25 013 .. 10 127 3 003 3 003 2 644 .. 17 924 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 10 471 10 471 10 389 .. 10 314
Jordbruksbedrifter (antall) antall 105 101 100 102 103 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 6 117 5 979 5 841 .. 1 959 552 537 431 .. 3 652 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 4 237 4 176 4 118 .. 4 035
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 22 685 22 609 22 843 22 864 23 254 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 499 921 119 256 117 000 93 751 .. 859 653 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 996 267 995 047 999 003 .. 999 171
Produktivt skogareal (dekar) dekar 66 954 66 954 66 696 66 696 66 696 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 3 224 173 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 1 377 545 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,0 0,0 26,0 179,0 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 1 088,8 687,9 341,4 887,7 310,0 17,5 36,0 21,5 28,9 1 946,9 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 839,4 459,1 508,8 771,8 761,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 707,5 278,1 216,7 456,0 154,2 11,6 35,6 15,2 27,4 390,1 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 557,3 255,1 401,4 621,2 470,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,0 0,0 24,0 179,0 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 381,3 409,8 124,7 431,7 155,8 5,9 0,4 6,3 1,5 1 556,8 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 282,1 204,0 107,4 150,6 291,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 58 15 195 123 226 857 549 575 1 133 2 559 857 549 575 1 133 2 559 3 693 4 048 3 785 3 829 1 059 166 182 237 290 2 399 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 2 370 1 841 2 047 2 455 1 915
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 16 16 19 20 23 315 293 290 213 874 315 293 290 213 874 1 317 1 080 1 074 1 417 441 123 87 80 97 788 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 528 431 435 467 447

Kontakt