4407_2014
4407_2014
kostra
2019-05-24T15:54:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Loppa, faktaark Plan, byggesak og miljø Loppa

KOSTRA nøkkeltall

Loppa - 2014 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loppa Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 1 0 1 160 122 164 130 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 72 62 58 54
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 64 57 55 61 45 48 43 46 45 48 43 46 22 12 24 30
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 14 14 16 6 6 402 5 958 5 214 4 452 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 2 354 2 228 2 290 2 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 6 .. 3 0 3 928 0 1 408 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 1 754 0 322
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 4 4 4 .. 12 18 20 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 13 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 14 4 7 .. 32 30 37 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 23 27 -57
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 50 50 8 .. 18 22 16 20 19 22 18 20 19 22 18 20 17 18 12 18
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 20 10 10
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 7 .. 6 206 218 235 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 96 124 96 136
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 100 .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 96 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 84 97 .. 42 69 67 67 65 84 86 86 81 84 86 86 81 84 93 86 63
Netto endring i antall boliger (antall) antall -3 3 .. .. 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 786 714 0 0

Kontakt