4408_0514
4408_0514
kostra
2019-06-16T13:35:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Lom, faktaark Samferdsel Lom

KOSTRA nøkkeltall

Lom - 0514 (Oppland)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lom Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 3,1 3,1 3,1 3,1 9,0 9,5 9,2 9,5 5,8 6,2 7,5 8,3 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 17,8 17,5 18,4 16,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 34,4 34,4 34,4 34,4 35,2 33,6 35,2 34,6 97,2 42,1 47,7 45,6 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 46,4 45,4 45,4 46,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 67,3 63,3 76,2 75,1 42,0 41,3 39,3 38,5 28,4 26,7 28,0 29,0 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 41,8 38,5 39,0 36,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 53,1 53,1 37,5 40,6 48,1 48,0 46,5 47,6 44,4 41,6 40,9 39,5 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 45,4 46,3 44,9 43,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 620 572 593 608 1 402 1 487 1 584 1 717 2 156 2 219 2 424 2 590 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 092 1 202 1 252 1 397
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 14 636 14 182 16 091 16 182 14 411 14 514 15 826 17 592 5 575 13 985 11 340 14 848 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 17 260 17 666 18 386 23 619
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 681 145 1 118 6 039 749 861 1 379 1 403 1 112 809 1 156 1 501 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 853 883 1 187 1 227
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 1 1 1 1 283 313 313 293 132 143 177 180 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 341 341 356 328
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 615 576 584 572 1 306 1 368 1 459 1 593 1 643 1 731 1 886 1 945 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 974 1 061 1 116 1 261
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 45 125 42 500 42 563 40 969 81 986 81 610 84 533 99 936 86 819 90 280 96 225 108 175 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 96 260 103 096 109 252 123 181
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.