På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4406_0514
4406_0514
kostra
2019-09-19T17:46:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Lom, faktaark Landbruk Lom

KOSTRA nøkkeltall

Lom - 0514 (Oppland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lom Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 0,7 1,1 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 039 1 908 2 805 2 746 94 992 99 657 102 983 107 961 51 184 54 617 52 935 56 994 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 69 428 67 213 69 327 74 379
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 8,3 5,3 7,7 7,6 3,7 3,9 4,0 4,3 4,3 4,6 4,4 4,8 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,6 4,5 4,7 5,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 367 363 363 362 25 438 25 435 25 435 25 013 11 961 11 933 11 933 11 855 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 14 963 14 877 14 877 14 758
Jordbruksbedrifter (antall) antall 142 138 140 140 6 250 6 117 5 979 5 841 2 367 2 363 2 309 2 280 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 4 628 4 509 4 430 4 330
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 22 904 22 822 23 083 22 949 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 474 717 477 083 479 984 476 002 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 994 707 992 953 995 153 1 002 155
Produktivt skogareal (dekar) dekar 95 726 95 234 95 234 95 258 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,9 8,1 1,0 0,0 750,0 1 088,8 687,9 341,4 324,5 411,5 1 439,8 356,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 1 505,7 553,1 327,0 516,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,9 1,4 1,0 0,0 598,8 707,5 278,1 216,7 141,7 149,3 128,2 211,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 647,7 216,8 83,3 116,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 6,7 0,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 182,8 262,2 1 311,6 145,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 858,0 336,3 243,7 399,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 39 25 68 18 2 999 3 693 4 048 3 785 1 357 2 264 1 631 1 480 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 2 897 2 511 2 681 2 400
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 7 6 8 7 1 381 1 317 1 080 1 074 647 633 573 622 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 762 652 589 597

Kontakt