KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 15,0 20,0 5,0 8,1 7,9 9,0 9,6 9,4 7,7 11,1 10,0 10,7 9,8 10,2 10,5 10,0 10,7 9,8 10,2 10,5 7,6 7,1 9,1 6,3 6,2 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 55,0 100,0 75,0 81,1 78,9 34,2 34,5 36,4 46,3 47,1 28,2 30,5 34,5 46,8 45,6 28,2 30,5 34,5 46,8 45,6 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 14,4 8,6 12,7 19,5 3,7 39,3 38,5 41,5 26,3 23,8 41,2 39,3 37,6 28,8 24,6 41,2 39,3 37,6 28,8 24,6 28,5 28,3 31,6 28,5 27,1 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 47,1 45,8 38,0 35,5 48,4 49,8 51,4 35,8 37,0 48,4 49,8 51,4 35,8 37,0 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 337 2 516 2 903 3 425 4 593 1 584 1 716 2 135 2 411 2 275 2 402 2 667 2 232 2 386 2 483 2 402 2 667 2 232 2 386 2 483 3 154 3 623 4 097 3 178 3 436 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr) 1000 kr 95 575 96 625 104 700 133 405 109 263 55 860 59 030 69 134 69 583 70 808 53 336 57 681 58 600 73 614 73 887 53 336 57 681 58 600 73 614 73 887 64 121 64 737 70 613 71 066 73 823 91 519 95 782 98 538 101 283 107 360 101 802 106 470 106 143 110 614 117 561 88 089 83 964 91 128 102 522 102 199 88 089 83 964 91 128 102 522 102 199
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 10 227 3 571 6 867 5 000 5 000 15 271 16 988 15 807 18 176 17 468 14 744 14 226 17 860 13 973 14 475 14 744 14 226 17 860 13 973 14 475 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 947 1 086 1 084 458 0 1 379 1 408 1 608 1 246 1 294 1 648 1 558 1 350 1 012 989 1 648 1 558 1 350 1 012 989 1 117 957 2 061 1 945 1 871 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 6 8 2 3 3 304 324 325 125 181 141 151 119 226 239 141 151 119 226 239 146 139 217 130 133 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 248 244 230 222 229 248 244 230 222 229
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 2 297 2 251 2 903 2 976 3 077 1 459 1 593 1 830 1 717 1 678 2 050 2 288 2 067 2 026 2 082 2 050 2 288 2 067 2 026 2 082 2 454 2 560 3 074 2 555 2 806 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 120 725 116 900 147 600 161 108 160 000 84 533 90 979 105 143 122 461 118 977 76 549 84 706 88 118 105 792 104 878 76 549 84 706 88 118 105 792 104 878 95 443 96 708 101 757 109 356 115 808 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.