4407_1920
4407_1920
kostra
2019-10-17T03:08:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Loabák - Lavangen, faktaark Plan, byggesak og miljø Loabák - Lavangen

KOSTRA nøkkeltall

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loabák - Lavangen Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 0 0 80 61 82 70 80 61 82 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 62 73 69 52 62 73 69 52 62 73 69 52
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 5 12 12 22 5 12 12 22 24 19 19 26 24 19 19 26 21 16 22 27 21 16 22 27 21 16 22 27
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 9 12 31 7 3 201 2 979 2 607 2 472 3 201 2 979 2 607 2 472 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 2 767 2 150 2 426 2 461 2 767 2 150 2 426 2 461 2 767 2 150 2 426 2 461
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 7 25 2 .. 1 964 1 512 770 .. 1 964 1 512 770 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 207 1 309 1 055 .. 1 207 1 309 1 055 .. 1 207 1 309 1 055
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 11 .. 20 .. 12 18 19 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 18 15 16 .. 18 15 16 .. 18 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 40 .. 15 .. 32 30 36 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 35 .. 43 35 35 .. 43 35 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 8 19 29 15 15 15 17 15 15 15 17 18 18 18 18 18 17 18 18 17 20 28 26 17 20 28 26 17 20 28 26
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 2 9 6 .. 2 9 6 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 3 42 6 .. 3 42 6 .. 3 42 6
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 2 .. 2 38 89 38 72 38 89 38 72 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 38 75 95 85 38 75 95 85 38 75 95 85
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 91 94 98 .. 91 94 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 90 97 97 .. 90 97 97 .. 90 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 46 49 50 .. 46 49 50 .. 46 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 71 68 68 67 71 68 68 67 84 86 86 81 84 86 86 81 74 85 99 54 74 85 99 54 74 85 99 54
Netto endring i antall boliger (antall) antall 18 5 .. .. 224 248 0 .. 224 248 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 007 1 111 0 .. 1 007 1 111 0 .. 1 007 1 111 0 ..

Kontakt