4407_0926
4407_0926
kostra
2019-05-27T04:01:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Lillesand, faktaark Plan, byggesak og miljø Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 11 9 8 5 328 322 260 258 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 120 156 106 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 63 18 .. 33 45 55 38 43 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 31 26 62 17
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 648 389 .. 583 14 426 12 972 12 402 12 708 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 7 346 4 950 5 632 5 340
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 29 .. 489 0 7 486 0 4 782 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 1 614 0 3 728
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 16 .. 22 21 18 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 59 .. 41 44 36 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 28 30 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 38 63 .. 31 17 18 17 17 19 22 20 22 19 22 18 20 19 22 18 20 34 41 26 31
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 1 .. 2 0 106 76 138 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 4 64 24
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 9 6 .. 48 442 472 322 416 938 906 1 300 1 090 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 254 170 392 158
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 87 .. 95 98 94 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 98 88 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 48 .. 49 .. 48 49 49 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 95 97 89 94 99 99 96 91 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 105 98 .. .. 7 470 5 604 0 0 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 424 1 590 0 0

Kontakt