KOSTRA nøkkeltall

Leka - 5052 (Trøndelag - Trööndelage)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leka Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . 50 .. .. 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 50 39 .. 43 .. 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 . . 50 49 49 . . 50 49 49
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . 19 .. 10 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 10 11 11 13 8 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 . . 13 14 11 . . 13 14 11
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . .. .. .. 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 .. 100 100 100 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 . . 100 78 75 . . 100 78 75
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . .. .. .. 26 14 17 10 33 12 12 22 18 27 22 22 26 29 100 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 . . 20 26 38 . . 20 26 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . 1 .. 0 80 61 74 35 109 89 38 72 85 90 11 13 9 10 8 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 . . 166 115 75 . . 166 115 75
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . 36 19 31 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 871 912 657 1 178 147 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 . . 7 644 7 083 7 717 . . 7 644 7 083 7 717
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . 27 .. .. 43 27 40 34 36 32 30 36 34 31 51 25 35 34 53 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 . . 38 38 42 . . 38 38 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . 1 7 3 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 14 13 15 16 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 . . 15 16 14 . . 15 16 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . .. .. 100 100 91 100 98 98 91 94 98 92 99 84 92 100 100 100 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 . . 100 96 86 . . 100 96 86
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . 0 0 0 83 84 78 44 48 82 107 106 68 47 38 28 43 16 1 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 . . 191 185 162 . . 191 185 162
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . 1 6 0 2 130 2 044 935 834 1 072 2 569 2 084 1 151 1 053 925 560 697 293 227 26 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 . . 3 147 2 369 2 744 . . 3 147 2 369 2 744
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . .. .. .. 60 68 84 63 68 69 62 67 69 58 70 82 43 79 67 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 . . 81 70 81 . . 81 70 81
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . .. 0 0 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 0 2 3 3 0 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 . . 542 237 271 . . 542 237 271

Kontakt