KOSTRA nøkkeltall

Leka - 5052 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leka Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 1,1 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . 0,3 0,3 0,3 . . 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . 1 812 2 569 2 546 36 518 36 906 41 055 39 611 71 297 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 14 542 16 030 16 175 16 581 4 236 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . 109 511 117 871 119 029 . . 109 511 117 871 119 029
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . 12,9 18,1 18,1 3,7 3,7 4,2 .. 4,9 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 6,3 6,9 7,0 .. 8,2 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . 5,4 .. 5,9 . . 5,4 .. 5,9
Landbrukseiendommer (antall) antall . . 140 142 141 9 981 9 981 9 890 .. 14 647 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 2 322 2 322 2 303 .. 519 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . 20 186 .. 20 140 . . 20 186 .. 20 140
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . 40 37 36 1 818 1 754 1 696 .. 3 010 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 500 493 485 .. 114 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . 5 720 .. 5 648 . . 5 720 .. 5 648
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . 10 375 9 934 9 415 421 265 424 157 424 456 .. 643 060 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 91 782 91 904 90 548 .. 27 183 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . 1 604 582 .. 1 645 144 . . 1 604 582 .. 1 645 144
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . 8 928 8 928 8 928 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 658 705 658 705 655 130 .. 187 790 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . 10 418 574 .. 10 651 044 . . 10 418 574 .. 10 651 044
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 1,2 1,8 0,8 480,8 228,6 322,1 164,7 222,3 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 24,3 1,2 38,4 124,5 2,6 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . 990,1 902,9 1 391,5 . . 990,1 902,9 1 391,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 1,2 1,8 0,8 180,1 61,2 90,6 87,2 113,1 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 16,0 1,2 3,1 15,0 2,6 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . 501,8 595,3 784,0 . . 501,8 595,3 784,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . 0,0 0,0 0,0 300,7 167,4 231,5 77,5 109,2 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 8,3 0,0 35,3 109,5 0,0 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . 488,3 307,6 607,5 . . 488,3 307,6 607,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . 2 2 15 1 022 1 336 1 933 1 472 1 930 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 228 148 185 159 21 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . 5 253 6 353 6 645 . . 5 253 6 353 6 645
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . 11 7 8 531 360 424 527 537 582 638 702 633 491 153 193 69 64 32 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . 1 086 1 196 1 224 . . 1 086 1 196 1 224

Kontakt