4393_5052
4393_5052
kostra
2019-11-20T02:09:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Leka, faktaark Barnehager Leka

KOSTRA nøkkeltall

Leka - 5052 (Trøndelag)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leka Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 85,7 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 . . . 87,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 94,7 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 . . . 94,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 100,0 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 . . . 98,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . 100,0 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 . . . 61,0
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall . . . 6,2 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 . . . 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent . . . 60,6 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 . . . 45,1
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent . . . 11,1 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 . . . 3,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 88 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 . . . 66
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . .. 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 . . . 81,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 6,5 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 . . . 15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 200 105 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 . . . 157 853
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 66 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 . . . 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.