4408_1822
4408_1822
kostra
2019-04-23T06:47:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Leirfjord, faktaark Samferdsel Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 8,9 5,4 8,9 5,4 9,0 9,5 9,2 9,5 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 5,8 6,7 7,0 6,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 1,8 3,6 14,3 35,2 33,6 35,2 34,6 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 55,2 50,8 51,5 54,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 3,5 0,8 0,4 3,6 42,0 41,3 39,3 38,5 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 45,5 43,9 40,1 41,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 73,2 91,1 73,2 82,1 48,1 48,0 46,5 47,6 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 46,1 44,2 43,3 45,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 136 1 640 2 668 1 971 1 402 1 487 1 584 1 717 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 2 514 2 499 2 832 2 669
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 446 30 000 10 000 6 250 14 411 14 514 15 826 17 592 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 15 606 18 098 17 959 18 188
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 264 313 502 1 026 749 861 1 379 1 403 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 1 255 1 458 1 013 1 181
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 5 3 5 3 283 313 313 293 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 196 236 247 223
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 2 029 1 586 2 636 1 725 1 306 1 368 1 459 1 593 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 1 608 1 599 1 857 1 777
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 80 286 64 500 108 607 71 446 81 986 81 610 84 533 99 936 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 114 199 110 213 128 807 126 233
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.