4407_1822
4407_1822
kostra
2019-04-23T22:52:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Leirfjord, faktaark Plan, byggesak og miljø Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 4 2 2 286 274 286 230 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 212 216 190 222
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 41 83 54 48 45 48 43 46 45 48 43 46 34 53 39 23
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 105 59 103 50 14 766 12 398 12 378 10 782 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 10 024 9 424 8 390 7 086
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 49 .. 25 0 7 724 0 4 260 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 5 754 0 3 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 14 32 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 38
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 25 92 .. 31 28 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 14 31 16 30 18 22 17 20 19 22 18 20 19 22 18 20 20 23 15 19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. 2 .. 0 84 140 60 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 376 122 40
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 5 30 1 24 828 959 1 165 1 070 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 438 806 404 500
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 90 93 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 61 48 68 74 86 84 70 84 86 86 81 84 86 86 81 73 77 40 77
Netto endring i antall boliger (antall) antall 11 6 .. .. 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 300 2 534 0 0

Kontakt