4396_1822
4396_1822
kostra
2019-04-25T14:40:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Leirfjord, faktaark Bolig Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 89 89 103 103 4 954 5 020 5 253 5 208 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 6 634 6 787 6 983 6 677
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 40 39 45 44 25 25 27 27 21 21 21 21 21 21 21 21 27 28 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 61 61 66 66 64 60 62 62 52 52 52 53 48 48 48 48 52 54 52 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 21 0 8 160 274 1 306 1 484 1 559 1 197 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 815 1 389 1 455 1 160
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 5 083 0 500 7 653 7 424 7 539 7 518 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 5 875 5 793 8 277 7 801
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 17 18 7 6 29 26 26 26 30 30 29 30 33 34 33 33 26 29 23 22
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 28 30 22 38 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 124 147 138 119
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 4,1 : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 19,4 20,2 10,8 11,2 15,1 14,7 11,4 9,8 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 19,3 18,7 14,6 12,4

Kontakt