4406_1238
4406_1238
kostra
2019-05-21T21:46:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Kvam, faktaark Landbruk Kvam

KOSTRA nøkkeltall

Kvam - 1238 (Hordaland)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvam Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 354 1 023 1 344 1 070 108 259 109 916 114 601 125 011 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 50 242 49 092 51 366 53 122
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,2 1,6 2,1 1,7 3,2 3,2 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,7 3,6 3,8 3,9
Landbrukseiendommer (antall) antall 625 640 640 640 34 122 33 956 33 956 34 028 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 13 628 13 656 13 656 13 586
Jordbruksbedrifter (antall) antall 198 193 189 184 7 124 6 967 6 859 6 839 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 3 098 3 115 3 096 3 077
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 22 001 21 774 22 041 21 993 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 397 076 401 685 408 442 405 566
Produktivt skogareal (dekar) dekar 134 596 135 545 135 545 132 206 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,2 3,4 0,0 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 047,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 364,1 324,4 361,2 660,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,2 3,4 0,0 448,8 581,8 434,6 325,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 278,8 183,2 270,7 234,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 986,2 574,5 742,9 722,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 85,3 141,2 90,5 425,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 40 40 0 2 685 3 201 4 299 4 899 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 399 354 894 494
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 6 16 9 4 1 827 1 823 1 554 1 559 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 585 594 433 460

Kontakt