KOSTRA nøkkeltall

Kvam - 4622 (Vestland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvam Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 225 220 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 . . . 12 125 12 769
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 27 26 35 36 35 29 29 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . . . 19 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 92 91 56 56 58 59 58 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . . . 49 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 333 13 3 584 3 596 2 180 1 054 471 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 . . . 1 000 777
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 15 354 17 667 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 . . . 5 035 7 604
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 7 8 23 17 25 18 19 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 . . . 26 21
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 2 0 7 3 6 18 19 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 . . . 278 254
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 1,2 0,7 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 10,2 10,4 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 . . . 14,9 15,2

Kontakt