4393_1238
4393_1238
kostra
2019-05-26T05:47:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Kvam, faktaark Barnehager Kvam

KOSTRA nøkkeltall

Kvam - 1238 (Hordaland)

Barnehager

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvam Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 73,8 73,3 73,4 75,4 80,9 81,9 82,5 83,8 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 81,9 83,1 83,7 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,8 89,3 88,7 88,5 91,1 91,5 91,9 92,5 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,1 91,4 91,9 92,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,3 99,6 98,6 96,7 97,4 97,5 97,8 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,9 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 82,9 81,6 80,7 82,1 51,8 51,0 50,7 51,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 36,3 36,3 35,9 36,1
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,1 6,2 6,4 6,1 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,3 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent .. 34,9 36,0 42,6 .. 39,9 40,9 43,9 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,4 42,2 44,7
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 4,2 3,4 2,9 2,5 4,0 4,1 3,5 3,5 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,0 3,5 3,3 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 59 62 60 67 59 61 64 67 59 62 64 69 60 63 65 70 62 64 66 71
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 82,9 82,1 89,0 82,1 78,6 78,8 81,1 88,5 77,3 78,5 80,0 84,6 77,6 79,3 80,3 85,3 74,4 73,6 76,4 80,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,3 11,4 11,5 12,6 12,7 12,8 12,7 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 16,2 16,0 15,8 15,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 128 017 138 439 132 732 147 098 128 650 136 769 143 788 153 384 130 611 137 613 143 919 153 134 131 862 138 807 145 125 153 968 134 673 139 672 144 263 154 083
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50 51 50 53 48 51 52 55 48 50 51 55 48 50 52 55 48 49 50 54