KOSTRA nøkkeltall

Kvænangen - 5429 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvænangen Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 14 11 0 0 0 32 155 33 912 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . . . 54 903 59 158
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 3,5 3,8
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 310 310 152 152 .. 8 808 8 742 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 15 830 15 738
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 8 9 30 30 .. 1 016 991 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 1 122 1 107
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 1 361 2 224 7 360 7 365 .. 254 375 255 279 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 337 127 337 319
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 45 463 45 683 253 174 258 082 .. 3 726 809 3 724 444 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 3 452 956 3 454 415
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 2,2 7,0 0,0 4,0 2,0 91,7 1 272,7 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . . . 2 060,5 1 304,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,5 7,0 0,0 1,0 1,0 74,7 1 235,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . . . 537,0 905,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 1,7 0,0 0,0 3,0 1,0 17,0 37,7 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . . . 1 523,5 398,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 0 0 0 0 486 397 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . . . 1 202 928
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 14 18 1 10 5 352 338 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . . . 609 766

Kontakt