4409_0402
4409_0402
kostra
2019-02-17T15:50:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Kongsvinger, faktaark Sosialtjeneste Kongsvinger

KOSTRA nøkkeltall

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2018, oppdatert 15.06.2018.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsvinger Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 622 720 650 8 831 8 895 8 572 7 454 7 858 7 771 114 839 117 021 118 409 134 007 136 648 138 784 6 312 6 166 6 065
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 184 200 169 2 052 1 992 1 834 1 927 1 962 1 809 27 011 26 454 25 498 29 373 28 787 27 817 1 480 1 347 1 290
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 200 265 208 3 044 3 152 3 107 2 565 2 773 2 822 39 184 40 815 42 789 48 476 49 291 53 378 2 420 2 452 2 405
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 47 53 48 1 005 933 909 855 787 778 11 920 11 760 12 034 13 199 13 180 13 742 625 608 624
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 356 415 356 3 989 4 349 3 379 3 286 3 852 3 159 53 399 57 163 47 787 64 232 66 908 57 014 3 092 3 213 2 771
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 68 91 77 697 702 615 578 618 584 9 087 8 740 8 758 10 351 9 589 9 549 756 697 653
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 299 352 303 3 834 4 125 4 352 3 384 3 699 3 937 52 470 55 537 60 361 64 499 66 902 72 236 3 001 3 023 3 091
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt