4409_0402
4409_0402
kostra
2019-09-21T18:23:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Kongsvinger, faktaark Sosialtjeneste Kongsvinger

KOSTRA nøkkeltall

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsvinger Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 622 720 650 639 8 831 8 895 8 572 8 539 7 454 7 858 7 771 7 809 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 6 312 6 166 6 065 6 043
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 184 200 169 132 2 052 1 992 1 834 1 678 1 927 1 962 1 809 1 735 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 480 1 347 1 290 1 175
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 200 265 208 203 3 044 3 152 3 107 3 249 2 565 2 773 2 822 2 847 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 2 420 2 452 2 405 2 405
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 47 53 48 49 1 005 933 909 963 855 787 778 819 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 625 608 624 627
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 356 415 356 348 3 989 4 349 3 379 3 337 3 286 3 852 3 159 3 189 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 3 092 3 213 2 771 2 819
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 68 91 77 77 697 702 615 653 578 618 584 636 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 756 697 653 663
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 299 352 303 299 3 834 4 125 4 352 4 642 3 384 3 699 3 937 3 982 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 3 001 3 023 3 091 3 044
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt