KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 44 .. 50 50 50 49 49 48 50 50 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 .. 36 27 27 28 20 22 21 19 17 20 19 17 11 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 60 33 50 100 200 67 86 83 .. 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 15 17 10 50 33 23 24 35 32 35 20 20 29 26 17 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 75 .. 38 25 48 80 83 109 14 50 191 176 234 153 .. 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 648 596 645 534 621 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 26 402 25 511 24 947 26 730 6 018 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 30 28 23 24 36 36 34 45 40 39 40 45 44 42 58 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 10 8 10 10 14 15 14 38 21 22 17 18 23 19 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 96 .. 100 92 100 73 97 96 97 99 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 32 18 21 9 12 138 121 120 116 91 582 532 485 435 33 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 321 298 303 298 409 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 14 795 12 787 12 498 12 171 2 967 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 98 .. 83 70 88 92 74 77 72 93 95 97 92 94 93 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 16 15 5 10 5 7 62 41 15 71 679 614 730 555 342 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt