KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 150 2 357 2 464 2 567 3 167 40 864 45 033 50 333 53 177 57 231 119 995 134 227 167 935 0 0 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,9 2,1 2,2 2,3 2,9 3,1 3,5 .. 5,1 5,5 4,3 4,6 .. 0,0 0,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 1 120 1 117 1 116 1 099 1 090 12 996 12 928 .. 10 494 10 433 27 940 29 173 .. 145 145 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 222 228 216 216 215 3 257 3 210 .. 2 644 2 606 6 613 6 552 .. 32 31 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 50 295 51 198 50 723 51 822 51 544 850 202 855 749 .. 860 265 862 041 1 813 682 1 839 403 .. 7 566 7 352 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 26 837 26 712 26 454 26 474 26 590 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 3 726 410 9 526 595 10 287 417 .. 257 745 258 227 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,6 22,8 179,4 3,7 17,6 501,2 318,2 333,6 3 035,9 777,3 2 403,7 7 346,4 4 038,9 0,2 0,2 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,5 22,4 179,4 3,7 6,8 372,9 164,4 196,6 666,4 488,0 1 149,5 1 248,7 1 262,3 0,2 0,1 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,1 0,4 0,0 0,0 10,8 128,3 153,8 137,0 2 369,5 289,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 0,0 0,1 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 24 120 20 60 58 1 483 942 1 458 1 942 1 594 3 237 4 012 5 073 0 0 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 24 34 33 31 36 480 434 453 385 408 1 201 1 425 1 466 3 3 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt