KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Kirke

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 0,6 0,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,5 0,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 79,0 78,7 78,0 77,6 75,5 78,5 77,9 75,5 69,8 66,9 70,1 69,2 68,3 46,4 43,3 73,6 72,9 71,7 70,9 68,1 70,5 69,8 68,6 67,7 64,9 71,1 70,5 69,4 68,6 65,9
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 72,4 74,7 73,6 73,5 70,7 69,1 64,8 69,4 48,8 52,8 54,4 51,9 52,1 19,9 24,4 58,9 56,9 56,8 50,2 53,2 53,6 51,9 51,4 45,0 48,3 56,5 55,9 59,0 52,4 54,6
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 75,7 70,1 68,5 69,4 69,8 69,5 67,6 64,7 53,9 51,2 54,0 52,1 51,7 23,0 27,7 61,2 59,5 57,7 55,7 54,4 57,9 56,3 54,4 52,3 51,6 64,4 61,6 62,3 59,5 58,0
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 94,3 98,9 97,1 94,1 92,9 95,1 96,1 91,3 81,6 83,7 86,9 85,5 85,0 63,8 64,8 90,2 89,2 87,5 87,5 85,9 88,2 87,4 85,5 85,2 83,9 91,7 88,6 89,4 88,8 85,2
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 9,0 9,4 9,9 10,0 0,0 8,9 9,4 10,5 12,7 0,0 12,5 13,1 13,4 22,5 0,0 10,4 10,9 11,3 11,4 0,0 11,8 12,4 12,7 12,9 12,6 11,6 12,3 12,6 12,9 0,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 577 582 603 615 619 653 672 653 591 609 538 559 552 453 466 633 654 658 679 687 608 628 631 650 658 640 655 673 680 695
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 9 12 13 3 3 25 27 19 15 20 26 29 24 157 180 18 19 18 18 19 36 38 37 36 39 25 34 23 26 31
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune. Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt